Statut

 

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu działa na podstawie ustawy o społeczno zawodowych organizacjach rolników /Dz. U. Nr. 32 poz. 217 z 1982r./ oraz znowelizowanego statutu uchwalonego przez XVII Zjazd Delegatów 24 października 2014r.

OZRiOS jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000067302.

Siedziba: Opole, ul. Katowicka nr 39
Tel. Kontaktowy: 077 442 57 00,
fax.: 077 653 96 56

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu w skrócie OZRiOS jest dobrowolną, samorządną, społeczną i zawodową organizacją.
Niezależny od organów administracji publicznej, państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych, podmiotówgospodarczych, organizacji politycznych i związkowych oraz od innych organizacji.
Związek reprezentuje potrzeby i pełni funkcję obrony interesów społecznych oraz zawodowych rolników i członków ich rodzin oraz organizacji zrzeszonych w Związku.

Siedzibą Opolskiego Związku jest miasto Opole, a terenem działania województwo opolskie.

Cele działania.

Działalność statutowa Związku obejmuje działania związane z obszarami wiejskimi, a ich celem jest, w szczególności:

 1. obrona interesów zawodowych i społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin,
 2. wszechstronna pomoc organizacjom zrzeszonym w Związku w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych,
 3. kształtowanie i udział w realizacji polityki rolnej i społecznej województwa opolskiego, w zakresie rozwoju i ochrony własności indywidualnych gospodarstw rolnych, gospodarki ziemią, ochrony gruntów rolnych, gospodarki wodnej, nasiennictwa i hodowli zwierząt, infrastruktury rolniczej i społecznej obszarów wiejskich,
 4. wspieranie rozwoju gospodarstw rodzinnych oraz inicjatyw zmierzających do wzrostu opłacalności produkcji rolniczej i należytego wsparcia ekonomiczno-technicznego tej produkcji,
 5. wspieranie integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. upowszechnianie wyników badań naukowych i naukowo-technicznych oraz zastosowanie ich w praktyce,
 7. działania na rzecz dostępu do edukacji i nauki, bez względu na wiek i predyspozycje indywidualne,
 8. działania dydaktyczno-wychowawcze, podejmowane w celu podnoszenia poziomu wiedzy i służące rozwojowi indywidualnemu oraz postaw społeczno-obywatelskich,
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz postaw związanych z dbałością o zdrowie i sprawność ruchową,
 10. upowszechnianie profilaktyki na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 11. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz przedsiębiorczości,
 12. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 13. upowszechnianie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14. upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 15. pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans,
 16. promocja zatrudnienia i pomoc w aktywizacji zawodowej na rynku pracy,
 17. wspieranie ochrony środowiska umożliwiające jego racjonalne kształtowanie oraz gospodarowanie, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 18. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz tworzenia lub poprawy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich,
 19. podtrzymywanie tradycji, kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego, a także materialnego i duchowego dorobku społeczności wiejskich,
 20. upowszechnianie krajoznawstwa i agroturystyki,
 21. dbałość o bezpieczeństwo i wypoczynek dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 23. promocja i organizowanie wolontariatu,
 24. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz rodziny, w tym macierzyństwa i rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2016

CMS Web design - Tworzenie stron www